Vår Politik

Partiprogram för Hoforspartiet 2014

Hoforspartiet skall verka för en positiv utveckling och framtidstro i kommunen. Hoforspartiet vill ta tillvara på den lokala kompetensen som finns i kommunens invånare, inom näringslivet och föreningslivet. Hoforspartiet vill främja projekt och initiativ som marknadsför och utvecklar Hofors till en attraktiv ort att bo och arbeta på, samt tar tillvara på de resurser kommunen har i form av omgivande natur och idrottsanläggningar och marknadsför dessa effektivare för en ökad turism.

Turism och marknadsföring av kommunen. Hoforspartiet vill verka för en utveckling av befintlig turism. Bland annat genom olika projekt där kommunens möjligheter och potential kartläggs och resulterar i en förbättrad turistinformation. Hoforspartiet vill verka för att knyta arbetslösa ungdomar till dessa projekt och ge möjligheter till utbildning inom lokalhistoria, lokalkännedom och efter projektens avslut, verka som turistambassadörer för kommunen vid mässor och arrangemang.

Hoforspartiet vill även att kommunen skall ta ett större ansvar för naturvårdande insatser gällande sportfisket. Kommunen har en enorm potential att erbjuda ett varierat fiske i stort antal sjöar och vattendrag. Sportfisket i kommunen skall marknadsföras i Sverige och i Europa där intresset är enormt efter det kommunen kan erbjuda för sportfiskare.

Ett utökat samarbete mellan näringsidkare och turistinformation. Besökande skall på förhand ha möjligheten att boka boende och aktiviteter genom turistinformationen. Turistinformationen skall också arbeta aktivt för att sälja olika aktivitetspaket med innehåll för idrott, rekreation och sportfiske. Ett informationspaket skall utvecklas som tydligt visar vad kommunen kan erbjuda som turistmål.

Turism

Hoforspartiet vill se ett ökat samarbete mellan kommunen och de lokala föreningarna för att större arrangemang anordnas på orten. Hofors kommun skall även medverka på olika mässor för att marknadsföra näringsliv, föreningsliv och turism, även samverka med grannkommunerna i större utsträckning kring detta.

Utbildning och skola. Hoforspartiet vill göra satsningar på skolor och utbildning i kommunen. Detta för att ge våra barn och ungdomar bästa tänkbara verktyg för att utvecklas i kommunen. En utökad närvaro av vuxna förebilder som komplement till lärare och skolpersonal. En bidragande faktor till en sundare miljö för både elever och personal. Hoforspartiet vill också ge skolans personal möjlighet att utvecklas genom utbildning. Målet skall vara att höja kvalitén på kommunens skolor.

Skola

Hoforspartiet vill också se över möjligheterna att förlägga utbildningar för elever från andra orter i Hofors. Olika former av idrott, kultur och miljö samt naturanpassade utbildningar. Kommunens anläggningar och resurser av idag kan öppna för möjligheter.

Idrott

Hoforspartiet vill även för grundskoleelever införa ökade möjligheter med anpassade aktiviteter till Hofors. Lokalhistoria, fiske, kultur och idrott samt stimulerandet av egna projekt för företagsutveckling. Aktörer inom olika områden bör bjudas in för föreläsningar. Föreläsningarna skall även innehålla besök av Polis och andra myndigheter som kan göra eleverna mer medvetna om samhällets möjligheter och risker. Kommunens skolor skall aktivt arbeta för att motverka mobbing och göra eleverna medvetna om riskerna med internet och sociala medier.

 

Vård och omsorg. Hoforspartiet vill ge äldreomsorgen och den personliga assistansen möjligheter att skapa en trygg och harmonisk miljö, bra boenden, bra mat och möjligheter till aktiviteter även på ålderns höst. Vi säger nej till vinstdrivande företag i den här sektorn och ja till värdighet.

Hoforspartiet vill även verka för en utökad flerspråkighet inom personalområdet. Hoforspartiet vill öppna upp för vidareutbildning och ökat inflytande från människorna som arbetar inom detta område. Hoforspartiets vision är att de anställdas kompetens och erfarenhet tas bättre tillvara i frågor som rör vård och omsorg.

 

Stimulera näringslivet. Hoforspartiet vill utveckla kommunens näringsliv. Kommunen bör arbeta tillsammans med näringslivet, både i marknadsföring och för att hitta nya möjligheter att få nya företag att etablera sig på orten. Vi vill även att kommunens företag arbetar tillsammans med skolorna för att utbilda och skapa möjligheter för elever att bedriva företagsprojekt.

 

Miljö. Hoforspartiet vision är att kommunen skall bli ledande i sitt miljöarbete. Detta skall finnas som en röd tråd igenom hela samhället, från kommunala verksamheter till hushållen. Förbättrad källsortering, förbättrade miljö och återvinningsstationer, förbättrad information och möjlighet att få råd i miljöfrågor. Samtliga av kommunens privata avloppssystem bör ses över för att hålla bästa kvalitét och därigenom skona vattendrag och sjöar i kommunen från övergödning och förgiftning.

Miljö

Hofors kommun skall även aktivt arbeta tillsammans med ortens näringsidkare för att säkerställa att avfallshantering sker på ett miljövänligt vis. Hoforspartiet vill ta fram en lokal certifiering som godkända företag kan skylta med på sina lokaler.

 

Polis.  Hoforspartiet vill arbeta för en ökad polisnärvaro i kommunen. Stationerad Polis ger positiv effekt på kriminalitet och vid olyckstillfällen. Även aktivt arbete i skolorna för att upplysa elever och personal om rättigheter och skyldigheter.

 

Närodlat i all kommunal verksamhet. Hoforspartiet vill verka för att lokalt odlade råvaror från regionen används i större utsträckning.

 

Närodlat

Skolorna bör också verka för att informera eleverna bättre om maten som serveras och därmed minimera mängderna avfall.

Hoforspartiet vill införa en lokal kampanj vid namn ”Visa respekt för det du äter” som syftar till en ökad förståelse hur råvarorna tillverkas och processas.

Hoforspartiet